Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za komunalne i stambene djelatnosti Grada Valpova

[OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA]

1 dijeljenja 305 pregleda
| | kol. 15, 2017 | Izvor: Valpovo |

U „Narodnim novinama“ br. 74/17 od 28. srpnja 2017. godine objavljen je javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za komunalne i stambene djelatnosti Grada Valpova kako slijedi:

Klasa: 112-01/17-01/4

Urbroj: 2185/01-7-17-2 od 24. VII 2017.    (3491)

Pročelnik Upravnog odjela za komunalne i stambene djelatnosti Grada Valpova, na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Upravni odjel za komunalne i stambene djelatnosti Grada Valpova za sljedeće radno mjesto:

– viši stručni suradnik za komunalne i stambene poslove – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

I. Opći uvjeti:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Posebni uvjeti:

– magistar struke ili stručni specijalist iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje pravo,

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– znanje rada na računalu – alati Microsoft Officea,

– poznavanje engleskog jezika,

– položen državni stručni ispit.

 

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti te radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke.

 

Osoba s potrebnim radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima, a bez položenog državnog stručnog ispita može biti izabrana pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od prijma u službu.

 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11).

 

II. U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

– preslik osobne iskaznice,

– životopis,

– dokaz o stručnoj spremi (diploma),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu,

– dokaz o položenome državnom stručnom ispitu,

– dokaz o znanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, potvrda, preslik svjedodžbe ili potpisana osobna izjava kandidata),

– dokaz o poznavanju engleskog jezika (potvrda škole stranih jezika ili preslik indeksa fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen ispit iz engleskog jezika),

– dokaz o dosadašnjem radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

– dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslik rješenja, ugovora o radu, rješenja o rasporedu ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima),

– vlastoručno potpisana izjava kandidata da u odnosu na njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od tri mjeseca.

Prijava i životopis moraju biti vlastoručno potpisani. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

III. Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom dok traje natječaj te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

IV. Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i prijave navedene u javnom natječaju. Podnositelj nepotpune prijave na natječaj neće biti pozvan na dopunu prijave. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pismena obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

V. Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

VI. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete, područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru bit će objavljeni na službenoj web-
-stranici Grada Valpova (www.valpovo.hr).

VII. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije testiranja na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči u prizemlju zgrade Gradske uprave Grada Valpova na adresi Matije Gupca 32, 31550 Valpovo.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

VIII. Prijave na javni natječaj podnose se neposredno ili poštom na adresu: Grad Valpovo, Matije Gupca 32, 31550 Valpovo, s naznakom: »Za javni natječaj«, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

IX. O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku. Nakon izvršnosti rješenja o prijmu, kandidatima koji ne budu primljeni poštom će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.Vezani članci

Otočna liga pomiče granice – Murter-Kornati trail 100% eko trail
OSTALI SPORTOVI
dijeljenja765 pregleda
OSTALI SPORTOVI
dijeljenja765 pregleda

Otočna liga pomiče granice – Murter-Kornati trail 100% eko trail

slavonija.club - sij. 27, 2020

Završena je ovogodišnja utrka Murter Kornati trail u sklopu zimske otočne liga u organizaciji Atletskog kluba Okit, pokrovitelja: TZ Murter…

Čelični trkači svladali „Northern Dalmatia Trail“
OSTALI SPORTOVI
23 dijeljenja788 pregleda
OSTALI SPORTOVI
23 dijeljenja788 pregleda

Čelični trkači svladali „Northern Dalmatia Trail“

slavonija.club - pro. 30, 2019

Proteklog vikenda, po teškom vremenu, trail trkači „uživali“ su u još jednom izdanju „Northern Dalmatia Traila“ u organizaciji AK OKIT…

Kraj godine na području Sjeverne Dalmacije rezerviran je za utrku „HEP Northern Dalmatia Trail“
SPORT
dijeljenja669 pregleda
SPORT
dijeljenja669 pregleda

Kraj godine na području Sjeverne Dalmacije rezerviran je za utrku „HEP Northern Dalmatia Trail“

slavonija.club - pro. 12, 2019

Kraj godine na području Sjeverne Dalmacije rezerviran je za utrku „HEP Northern Dalmatia Trail“ u organizaciji AK OKIT iz Vodica,…