Javni natječaj za prijam u službu u Ured gradonačelnika Grada Valpova

Prijave na javni natječaj podnose se neposredno ili putem pošte

4 dijeljenja 273 pregleda
| | srp. 27, 2017 | Izvor: Valpovo |

Tajnik Grada Valpova na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), te točke III. i IV. Plana prijema u službu za 2017. godinu, raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Ured gradonačelnika Grada Valpova za slijedeće radno mjesto: 

Viši stručni suradnik za lokalnu samoupravu – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

I.

Opći uvjeti:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Posebni uvjeti:

 • magistar prava ili stručni specijalist pravnog smjera,
 • najmanje 16 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
 • položen državni stručni ispit,
 • znanje rada na računalu – alati Microsoft Office-a,
 • sukladno čl. 14. st. alinea 1. i 4. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ br. 107/07 i 118/12) objavljene stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu na temelju ranijih propisa.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti te radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit može biti izabrana pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od prijma u službu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11).

 

II.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • preslika osobne iskaznice,
 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (diploma),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu
 • dokaz o znanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, potvrda, preslika svjedodžbe ili potpisana osobna izjava kandidata)
 • dokaz o dosadašnjem radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslika rješenja, ugovora o radu, rješenja o rasporedu ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima)
 • vlastoručno potpisana izjava kandidata da u odnosu na njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak koje nije starije od tri mjeseca.

Prijava i životopis moraju biti vlastoručno potpisani. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

III.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

 

IV.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i prijave navedene u javnom natječaju. Podnositelj nepotpune prijave na natječaj neće biti pozvan na dopunu iste. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pismena obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

V.

Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

 

VI.

Opis poslova: pomaže tajniku Grada u savjetodavnim poslovima vezanim za odnose s javnosti koji se odnose na rad Gradskog vijeća i Gradonačelnika, pomaže pri stručnim i drugim poslovima neposredno vezanih za rad Gradskog vijeća i gradonačelnika, te njihovih radnih tijela, izvršava zadatke koji se odnose na rad lokalne samouprave, pomaže predsjednicima radnih tijela Gradskog vijeća, saziva sjednice radnih tijelal, pazi na zakonitost rada radnih tijela, brine o izvršavanju zadataka vezanih za poslove vođenja djelovodnika, upisnika i drugih evidencija u svezi obavljanja poslova iz domene lokalne samouprave, poslova vezanih za čuvanje i odlaganje predmeta u arhivu, kao i izlučivanje istih.

Plaća radnog mjesta višeg stručnog suradnika za lokalnu samoupravu određena je sukladno članku 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10), a čini ju umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Osnovicu za obračun plaće donosi gradonačelnik, a iznosi 2.373,00 kuna. Koeficijent za obračun plaće iznosi 3,14.

 

VII.

Sadržaj i način prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete, područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru bit će objavljeni na službenoj web stranici Grada Valpova (www.valpovo.hr).

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet (5) dana prije testiranja na istoj web stranici i na oglasnoj ploči u prizemlju zgrade Gradske uprave Grada Valpova na adresi Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

VIII.

Prijave na javni natječaj podnose se neposredno ili putem pošte na adresu: Grad Valpovo, Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo, s naznakom „Za javni natječaj – viši stručni suradnik“, u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

 

IX.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Klasa: 112-01/17-01/3

Urbroj: 2185/01-4-17-1

 

Valpovo, 17. srpnja 2017. godine                                                                                       

                                                                                                                                                                                    Tajnik Grada

                                                                                                                                                                            Zvonko Barišić, dipl.iur.Vezani članci

Otočna liga pomiče granice – Murter-Kornati trail 100% eko trail
OSTALI SPORTOVI
dijeljenja680 pregleda
OSTALI SPORTOVI
dijeljenja680 pregleda

Otočna liga pomiče granice – Murter-Kornati trail 100% eko trail

slavonija.club - sij. 27, 2020

Završena je ovogodišnja utrka Murter Kornati trail u sklopu zimske otočne liga u organizaciji Atletskog kluba Okit, pokrovitelja: TZ Murter…

Čelični trkači svladali „Northern Dalmatia Trail“
OSTALI SPORTOVI
23 dijeljenja717 pregleda
OSTALI SPORTOVI
23 dijeljenja717 pregleda

Čelični trkači svladali „Northern Dalmatia Trail“

slavonija.club - pro. 30, 2019

Proteklog vikenda, po teškom vremenu, trail trkači „uživali“ su u još jednom izdanju „Northern Dalmatia Traila“ u organizaciji AK OKIT…

Kraj godine na području Sjeverne Dalmacije rezerviran je za utrku „HEP Northern Dalmatia Trail“
SPORT
dijeljenja592 pregleda
SPORT
dijeljenja592 pregleda

Kraj godine na području Sjeverne Dalmacije rezerviran je za utrku „HEP Northern Dalmatia Trail“

slavonija.club - pro. 12, 2019

Kraj godine na području Sjeverne Dalmacije rezerviran je za utrku „HEP Northern Dalmatia Trail“ u organizaciji AK OKIT iz Vodica,…